ถิ่นหลวงพ่อลาคู่เมือง :: รุ่งเรืองอุตสาหกรรม แก่งงามล้ำลำน้ำป่าสัก :: พระตำหนักวังสีทา :: รำลึก ร.5 ผาเสด็จ :: เขตป่าเขางาม :: นามเมืองแก่งคอย


ลงพื้นที่ตรวจแปลงวินิจฉัยโรคพืช (ไร่เผือก)
วันที่ 26 กันยายน 2562 นางสาวมาศวิภา เตโช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย ลงพื้นที่
ตรวจแปลงวินิจฉัยโรคพืชและให้คำแนะนำการ
ป้องกันโรคในไร่เผือก ของนายละมัย อ่อนอ่ำ


สอบการใช้สารเคมี 3 สาร
วันที่ 26 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอ
แก่งคอย ได้เปิดสนามสอบ การใช้สารเคมี 3 สาร
(พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส)
ณ วัดบึงไม้ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โดยมีเกษตรกรสมัครสอบ จำนวน 68 ราย
เยี่ยมเยียนและติดตามโครงการ 5 ประสาน
วันที่ 25 กันยายน 2562 นางสาวมาศวิภา เตโช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง
ณ หมู่ที่ 3 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ลงพื้นที่ติดตาม โครงการแบ่งใจไปปันข้าวนาโยน
วันที่ 25 กันยายน 2562 นางสาวมาศวิภา เตโช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการแบ่งใจไปปัน
ข้าวนาโยน ณ ที่ทำการกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ประชุมคณะกรรมการ (กชภอ.)
วันที่ 25 กันยายน 2562 นายกิตคิคุณ ชูเสน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติ (กชภอ.แก่งคอย) ณ ห้องประชุมผาเสด็จ
ที่ว่าการอำเเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ประชาคมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
วันที่ 25 กันยายน 2562 นายธรรมรงค์ กันทัด
นักวิชากาส่งเสริมการเกษตร จัดประชาคมให้กับ
เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ของเกษตรกรที่ทำการ
เพาะปลูกพืชในตำบลท่ามะปราง ณ วัดท่ามะปราง
ตำบลท่ามะปาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงาน ศพก. แปลงใหญ่
วันที่ 24 กันยายน 2562 นางรภัสศา สภาทอง
เกษตรอำเภอแก่งคอย พร้อมด้วย นางพชระ แสง
สวงค์ นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยง
การดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
แปลงใหญ่ และ YSF ณ รร.พาร์คอินน์ สระบุรี
ประชาคมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
วันที่ 24 กันยายน 2562 นางสาวมาศวิภา เตโช
นักวิชากาส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จัดประชาคมให้กับ เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ของเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกพืชในตำบลชะอม
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.ชะอม อ.แก่งคอย
ร่วมงาน "วันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันฯ"
วันที่ 18 กันยายน 2562 นางรภัสศา สภาทอง
เกษตรอำเภอแก่งคอย เข้าร่วมงาน "วันรณรงค์
เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคใบด่าง
มันสำปะหลัง" ณ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว หมู่ที่ 6
ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ T&V System
วันที่ 12 กันยายน 2562 นางรภัสศา สภาทอง
เกษตรอำเภอแก่งคอย ประชุมสำนักงานเกษตร
อำเภอ เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการ
เกษตร T&V System ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
สอบการใช้สารเคมี 3 สาร
วันที่ 26 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอ
แก่งคอย ได้เปิดสนามสอบ การใช้สารเคมี 3 สาร
(พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส)
ณ หมู่ที่ 6 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โดยมีเกษตรกรสมัครสอบ จำนวน 93 ราย
ประชาคมตรวจสอบพื้นที่เสียหาย (ด้านพืช)
วันที่ 11 กันยายน 2562 นายธรรมรงค์ กันทัด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดทำประชาคม
ตรวจอสอบพื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหาย
(ด้านพืช) ภัยธรรมชาติ (ฝนทิ้งช่วง) หมู่ที่ 1,2,3
ต.ท่ามะปราง ณ วัดท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
      ข่าวย้อนหลัง>>>เพลี้ยไฟในมะม่วง ใบจุดสีน้ำตาลในข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ใบขีดสีน้ำตาลในข้าว หนอนข้าวโพดลายจุด เพลี้ยหอย
   
ความรู้เกี่ยวกับดิน ขิงแดง (Red ginger)
ทำปุ๋ยหมักโดยสารเร่ง สบู่ดำพืชพลังงาน
ป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยวิธีธรรมชาต โรคราดำมะม่วง
พระราชบ้ญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร การปลูกผักปลอดสารพิษในกระสอบ
กฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การเพาะเห็ดในตะกร้า
ปลูกหม่อนผลสด ทดแทนยางพารา
ในภาวะวิกฤติการณ์ยางพาราราคาตกต่ำ มีเกษตรกรหลายราย
ในพื้นที่ภาคใต้ได้โค่นยางพารา และหันมาปลูกหม่อนผลสด หรือ
มัลเบอรี่ ทดแทน

(ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์)
 
   
ลูกต๋าว - เรื่องน่ารู้
ในประเทศไทยพบขึ้นตามป่าในเขต จ.น่าน พิษณุโลก อุตรดิตถุ
แพร่ และ ตาก ปัจจุบันมีจำนวนลดน้อยลง สาเหตุมาจากป่า
ป่าถูกทำลายและมีการเก็บผลต๋าวแบบไม่ถูกวิธี

(ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์)
 
   
เสาวรส - เรื่องน่ารู้
เสารสหรือที่บางพื้นที่เรียกว่า กะทกรกฝรั่ง เป็นผลไม้เพื่อสุขภาพ
ชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดในแถบอเมริกาใต้ ผลมีลักษณะกลม ผลอ่อน
จะมีสีเขียว แต่เมื่อสุกแล้วจะมีหลายสี

(ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์)
 
   
ข้าวปลอดสารปนเปื้อน
ตามที่นายเชิดชัย พรหมแก้ว ผอ.สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ปฏิบัติหน้าที่ราชการกองพัฒนาสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์

(ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์)
 
   
พิลังกาสา - เรื่องน่ารู้
พิลังกาสามีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบกระจายพันธุ์
ทั่วไปตั้งแต่หมู่เกาะริวกิวของประเทศญี่ปุ่น และทั่วเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ไปจนถึงภาคใต้ของอินเดีย

(ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์)
 
     
ข่าวย้อนหลัง
         
Free Web Counter ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม