ข่าวเตือนการระบาด เดือน มิถุนายน 2565        
     
ข่าวเตือนการระบาด เดือน กรกฎาคม 2565        
     
ข่าวเตือนการระบาด เดือน สิงหาคม 2565        
     
 
 
 
 
สสสสสคำสั่งมอบหมายงาน
สสสสสคำสั่งมอบอำนาจ 362/2564 เรื่องการ
สสสสสมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
สสkkkkสสส- คำสั่งมอบอำนาจ ผนวก ก
สสkkkkสสส- คำสั่งมอบอำนาจ ผนวก ข
สสkkkkสสส- คำสั่งมอบอำนาจ ผนวก ค
สสkkkkสสส- คำสั่งมอบอำนาจ ผนวก ง
 
สสสสสการเงิน
สกกสส- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน
สกกสสสจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
สกกสสสรักษาเงินและการนำส่งเงินคลัง พ.ศ. 2565
สกกสส- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
สกกสสสราชการ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สกกสสส(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
สสสสสการพัสดุ
สกกสสสกฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
สกกสสสหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
สกกสสสพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง
สกกสสสพ.ศ. 2560
สสสสสงานสารบรรรณ
สกกสสสระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
สกกสสสงานสารบรรณ พ.ศ. 2560
สสสสสบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สกกสสสพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สกกสสสพ.ศ. 2542
 
สสสสสแบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร
สสสสสแบบใบลาช่วยเหลือภิรยาที่คลอดบุตร
สสสสสแบบใบลาพักผ่อน
สสสสสแบบใบลาอุปสมบท
สสสสสสสส-หนังสือรับรองการลาอุปสมบท
สสสสสสสส-หนังสือรับรองการลาสิขา
สสสสสแบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
สสสสสแบบใบลาเข้ารับการตรวจเลิอก/เตรียมพล
สสสสสแบบใบลาไปศึกษา อบรม ดูงานวิจัย
สสสสสแบบใบลาติดตามคู่สมรส
สสสสสแบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
สสสสสแบบยกเลิกวันลา
สสสสสแบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ
สสสสสแบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
สสสสสแบบใบเบิกค่าศึกษาบุตร